Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla położnych. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry położnych do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Praca położnej w środowisku rodzinnym 40 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotne 70 124
M 124 iejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Ośrodek Interwencji Kryzysowej 14
III Promocja zdrowia prokreacyjnego i planowanie rodziny 30 30
IV Organizacja i prowadzenie szkoły dla rodziców 20 Szkoła rodzenia 7 27
V Opieka położnicza 100 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział położniczy; Oddział położniczo-ginekologiczny 14 184
Oddział ciąży powikłanej 35
Sala porodowa 35
VI Poradnictwo laktacyjne 30 Poradnia laktacyjna 14 44
VII Opieka nad noworodkiem 50 Oddział neonatologiczny ze stanowiskiem intensywnej opieki neonatologicznej 28 85
Poradnia neonatologiczna; Poradnia patologii noworodka 7
VIII Opieka ginekologiczna i onkologiczna 60 Oddział ginekologiczny 70 130
IX Badanie fizykalne w położnictwie, neonatologii i ginekologii 40 Pracownia USG 35 75
X Choroby zakaźne i infekcyjne w położnictwie, neonatologii i ginekologii oraz szczepienia ochronne 15 15
Łącznie 495   329 824*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

​UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI RODZINNEJ DLA POŁOŻNYCH WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!