Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. zaświadczenie o co najmniej 2-letnim stażu pracy (w przeciągu ostatnich 5 lat) w zawodzie jako pielęgniarka
c. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Organizacja systemu opieki długoterminowej 45 45
III Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie 55 Oddział neurologiczny 35 90
IV Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorymi diabetologicznie 20 Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa; Oddział diabetologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 35 55
V Wybrane aspekty terapii i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmonologicznie i reumatologicznie 17 Oddział chorób płuc 14 45
Oddział reumatologiczny 14
VI Choroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie 50 Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych; Oddział hipertensjologiczny; Oddział angiologiczny 21 71
VII Gerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku 50 Oddział geriatryczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa; Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 35 85
VIII Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym 40 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 35 110
Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Hospicjum stacjonarne 35
IX Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów przewlekle chorych 45 45
X Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób upośledzonych umysłowo 30 Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Warsztaty terapii zajęciowej 21 51
XI Problemy somatyczne i psychospołeczne osób z zaburzeniami psychicznymi 40 Oddział psychiatryczny; Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 35 75
XII Promocja zdrowia psychicznego 30 30
XIII Rehabilitacja osób przewlekle chorych w wybranych stanach klinicznych 50 Oddział rehabilitacji; Zakład rehabilitacji leczniczej; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 85
XIV Zagadnienia opieki paliatywnej 35 Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 35 70
Łącznie 617   350 967*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!