Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielegniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

 

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Organizacja systemu opieki długoterminowej 45 45
III Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie 55 Oddział neurologiczny 35 90
IV Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorymi diabetologicznie 20 Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa; Oddział diabetologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 35 55
V Wybrane aspekty terapii i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmonologicznie i reumatologicznie 17 Oddział chorób płuc 14 45
Oddział reumatologiczny 14
VI Choroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie 50 Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych; Oddział hipertensjologiczny; Oddział angiologiczny 21 71
VII Gerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku 50 Oddział geriatryczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa; Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 35 85
VIII Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym 40 Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 35 110
Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Hospicjum stacjonarne 35
IX Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów przewlekle chorych 45 45
X Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób upośledzonych umysłowo 30 Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Warsztaty terapii zajęciowej 21 51
XI Problemy somatyczne i psychospołeczne osób z zaburzeniami psychicznymi 40 Oddział psychiatryczny; Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 35 75
XII Promocja zdrowia psychicznego 30 30
XIII Rehabilitacja osób przewlekle chorych w wybranych stanach klinicznych 50 Oddział rehabilitacji; Zakład rehabilitacji leczniczej; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 85
XIV Zagadnienia opieki paliatywnej 35 Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 35 70
Łącznie 617   350 967*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY:LECZENIE RAN DLA PIELEGNIAREK

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!