Cel kształcenia: Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Założenia filozoficzne i organizacja opieki paliatywnej w Polsce i na świecie 20 20
III Postępowanie objawowe u pacjentów objętych opieką paliatywną 165 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 35 396
Zespół domowej opieki paliatywnej 70
Oddział medycyny paliatywnej 70
Oddział radioterapii 21
Oddział chemioterapii 21
Oddział brachyterapii 14
IV Zagadnienia jakości w opiece paliatywnej 15 15
V Dziecko w opiece paliatywnej 45 Oddział onkologii dziecięcej 35 150
Oddział neurologii dziecięcej 35
Hospicjum stacjonarne dla dzieci; Hospicjum domowe dla dzieci; Oddział onkologii dziecięcej 35
VI Zagadnienia psychiczne i duchowe w opiece paliatywnej. Komunikacja. Wsparcie socjalne 50 50
VII Bioetyka i prawo w opiece paliatywnej 20 20
VIII Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nienowotworową o niepomyślnym rokowaniu 45 Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe; Poradnia medycyny paliatywnej 35 80
Łącznie 470   371 841*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!