Cel specjalizacji:Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

 

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. zaświadczenie o co najmniej 2-letnim stażu pracy (w przeciągu ostatnich 5 lat) w zawodzie jako pielęgniarka
c. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi 40 Wojewódzki ośrodek medycyny pracy (WOMP) 28 68
III Higiena pracy 30 Dział higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (SSE) 28 58
IV Medycyna pracy 100 Poradnia chorób zawodowych 70 240
Poradnia laryngologiczna 21
Poradnia okulistyczna 21
Poradnia dermatologiczna 14
Poradnia neurologiczna 14
V Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących 135 Podstawowa jednostka służby medycyny pracy 126 324
Poradnia rehabilitacyjna 35
Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych 14
Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej 14
Łącznie 415   385 800*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!