Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielegniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Patofizjologia procesu starzenia

30

30

III

Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości

30

Podstawowa opieka zdrowotna (środowisko zamieszkania osób starszych)

15

45

IV

Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie. Aspekty prawne dotyczące osób w wieku podeszłym

20

20

V

Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa

15

15

VI

Całościowa ocena geriatryczna

10

10

VII

Opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego

165

Oddział psychiatryczny

20

290

Oddział ortopedii

35

Oddział neurologiczny

35

Oddział geriatryczny albo Oddział internistyczny

35

VIII

Opieka pielęgniarska nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym

155

Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

35

225

Zakład albo Oddział rehabilitacji

35

IX

Wybrane problemy opieki paliatywnej w geriatrii

45

Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej

35

80

Łącznie

580

245

825*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

 

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

 

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

​UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI GERIATRYCZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!