Cel kształcenia: Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. zaświadczenie o co najmniej 2-letnim stażu pracy (w przeciągu ostatnich 5 lat) w zawodzie jako pielęgniarka
c. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Patofizjologia procesu starzenia

30

30

III

Psychospołeczne aspekty starzenia się i starości

30

Podstawowa opieka zdrowotna (środowisko zamieszkania osób starszych)

15

45

IV

Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie. Aspekty prawne dotyczące osób w wieku podeszłym

20

20

V

Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa

15

15

VI

Całościowa ocena geriatryczna

10

10

VII

Opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego

165

Oddział psychiatryczny

20

290

Oddział ortopedii

35

Oddział neurologiczny

35

Oddział geriatryczny albo Oddział internistyczny

35

VIII

Opieka pielęgniarska nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym

155

Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

35

225

Zakład albo Oddział rehabilitacji

35

IX

Wybrane problemy opieki paliatywnej w geriatrii

45

Zakład opieki paliatywno-hospicyjnej

35

80

Łącznie

580

245

825*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!