Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Współczesne kierunki opieki w pielęgniarstwie neonatologicznym 30 30
III Uwarunkowania zdrowia noworodka i ocena jego stanu 50 0 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny 35 85
IV Opieka nad noworodkiem zdrowym 70 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny 45 115
V Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 40 Oddział patologii noworodka; Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 40 80
VI Opieka nad noworodkiem chorym 80 Oddział chirurgii dziecięcej z profilem noworodkowym 35 220
Oddział patologii noworodka 105
VII Opieka nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia 95 Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 105 200
Łącznie 475   365 840*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!