Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych do sprawowania roli  lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę i położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego  i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX, EMAIL, osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.​

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Współczesne kierunki opieki w pielęgniarstwie neonatologicznym 30 30
III Uwarunkowania zdrowia noworodka i ocena jego stanu 50 0 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny 35 85
IV Opieka nad noworodkiem zdrowym 70 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny 45 115
V Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 40 Oddział patologii noworodka; Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 40 80
VI Opieka nad noworodkiem chorym 80 Oddział chirurgii dziecięcej z profilem noworodkowym 35 220
Oddział patologii noworodka 105
VII Opieka nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia 95 Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 105 200
Łącznie 475   365 840*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI NEONATOLOGICZNEJ WYMAGANY JEST:

  1. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY, JEŻELI OSOBA POSIADA JUŻ JAKĄKOLWIEK SPECJALIZACJĘ UKOŃCZONĄ PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!