Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielegniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

 

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Rozwój praktyki zawodowej i jakość opieki pielęgniarskie 15 15
III Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej 15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21 36
IV Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury 15 15
V Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy 50 50
VI Pielęgniarstwo rodzinne 20 20
VII Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rówieśnicza 30 Ośrodek Interwencji Kryzysowej; Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 14 44
VIII Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 35 Oddział geriatryczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 70
IX Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania 35 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania 35 70
X Zaawansowana opieka pielęgniarska 175 Gabinet szczepień w POZ 21 420
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; Poradnia medycyny rodzinnej; Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych 49
Poradnia medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 70
Poradnia rehabilitacyjna; Oddział rehabilitacyjny 35
Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego 70
Łącznie 500   350 850*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

​UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI RODZINNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY: WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

2. KURS SPECJALISTYCZNY:RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

3. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!