Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Rozwój praktyki zawodowej i jakość opieki pielęgniarskie 15 15
III Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej 15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21 36
IV Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury 15 15
V Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy 50 50
VI Pielęgniarstwo rodzinne 20 20
VII Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rówieśnicza 30 Ośrodek Interwencji Kryzysowej; Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 14 44
VIII Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 35 Oddział geriatryczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 70
IX Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania 35 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania 35 70
X Zaawansowana opieka pielęgniarska 175 Gabinet szczepień w POZ 21 420
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; Poradnia medycyny rodzinnej; Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych 49
Poradnia medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 70
Poradnia rehabilitacyjna; Oddział rehabilitacyjny 35
Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego 70
Łącznie 500   350 850*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!