Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Wybrane aspekty leczenia w chirurgii 50 Oddział chirurgiczny ogólny z salą opatrunkową 35 85
III Ocena stanu zdrowia pacjenta w chirurgii 25 Oddział chirurgiczny ogólny; Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 7 32
IV Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej 90 Ambulatorium chirurgiczne 21 153
Oddział chirurgiczny ogólny 42
V Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej i ortopedii 40 Ambulatorium chirurgiczne; Poradnia chirurgii urazowoortopedycznej 21 96
Oddział chirurgii urazowoortopedycznej 35
VI Pielęgnowanie pacjenta w oddziale neurochirurgii 20 Oddział neurochirurgiczny 21 41
VII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz torakochirurgii 60 Oddział kardiochirurgiczny 14 123
Oddział chirurgii naczyniowej 28
Oddział chirurgii klatki piersiowej 21
VIII Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii 30 Oddział urologiczny 35 65
IX Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego 40 Oddział chirurgii dziecięcej 35 75
X Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 25 Szpitalny oddział ratunkowy 21 60
Zespół ratownictwa medycznego 14
Łącznie 490   350 840*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!