Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych, edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny, współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

110

II

Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego

40

40

III

Dziecko zdrowe

60

Podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień

35

123

Szkoła podstawowa

28

IV

Dziecko w chorobie ostrej

40

Oddział pediatryczny

35

131

Oddział chirurgii dziecięcej

35

Oddział zakaźny dziecięcy

21

V

Dziecko w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

25

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci

21

60

Zespół ratownictwa medycznego

14

VI

Dziecko z chorobą przewlekłą

70

Oddział pediatryczny o profilu neurologicznym, endokrynologicznym, reumatologicznym, alergologicznym, nefrologicznym lub gastroenterologicznym

35

105

VII

Dziecko niepełnosprawne

40

Odział rehabilitacji albo

Oddział rehabilitacji neurologicznej (neurologii)

Szkoła integracyjna albo

Szkoła specjalna dla dzieci

21

14

75

VIII

Dziecko z chorobą nowotworową

35

Oddział onkologii dziecięcej/ Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

21

70

Oddział chemioterapii dziennej/Oddział chemioterapii ambulatoryjnej

14

IX

Opieka paliatywna w pediatrii

15

Hospicjum dla dzieci stacjonarne

albo domowe

14

29

X

Pediatria społeczna

25

Dom małego dziecka

14

42

Oddział psychiatrii dzieci i młodzieży

28

Łącznie

460

350

810*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!