Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielegniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Ochrona zdrowia psychicznego 45 Poradnia zdrowia psychicznego (PZP) 40 85
III Organizacja opieki psychiatrycznej 20 20
IV Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia 70 70
V Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi 45 45
VI Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 65 Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dorosłych 105 380
Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 70
Oddział psychogeriatryczny 70
Oddział detoksykacji; Oddział terapii uzależnienia od alkoholu; Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 70
VII Psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna 45 Oddział (zespół) leczenia środowiskowego 35 115
Oddział rehabilitacji psychiatrycznej 35
Łącznie 400   425 825*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI PSYCHIATRYCZNEJ WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:

1. KURS SPECJALISTYCZNY:RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

 

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!