Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do:  samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych, pełnienia roli lidera, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego, uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Ochrona zdrowia psychicznego 45 Poradnia zdrowia psychicznego (PZP) 40 85
III Organizacja opieki psychiatrycznej 20 20
IV Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia 70 70
V Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi 45 45
VI Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 65 Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dorosłych 105 380
Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 70
Oddział psychogeriatryczny 70
Oddział detoksykacji; Oddział terapii uzależnienia od alkoholu; Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 70
VII Psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna 45 Oddział (zespół) leczenia środowiskowego 35 115
Oddział rehabilitacji psychiatrycznej 35
Łącznie 400   425 825*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!