Cel kształcenia: aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu krążenia 50 Oddział kardiologiczny 35 120
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 35
III Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu oddechowego 35 Oddział chorób płuc  

42

 

77
IV Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego 40 Oddział gastroenterologiczny 35 75
V Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu moczowego 30 Oddział nefrologiczny 21 65
Stacja dializ 14
VI Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi 40 Oddział chorób metabolicznych; Oddział endokrynologiczny  

35

 

110
Poradnia endokrynologiczna; Poradnia chorób metabolicznych; Poradnia diabetologiczna 35
VII Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi 50 Oddział hematologiczny 35 85
VIII Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami reumatycznymi 20 Oddział reumatologiczny 35 55
IX Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami neurologicznymi 25 Oddział neurologiczny z pododdziałem udarów mózgu  

35

 

95
Oddział intensywnej opieki neurologicznej (OION); Oddział wzmożonej opieki neurologicznej 35
X Pielęgnowanie chorego w okresie starości 15 15
XI Wybrane aspekty opieki paliatywnej 15 Oddział medycyny paliatywnej; Ośrodek opieki paliatywnej 35 50
Łącznie 430   427 857*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!