Cel kształcenia: uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Mikrobiologia 73 Pracownia mikrobiologii 35 108
III Immunologia i szczepienia ochronne 30 30
IV Choroby zakaźne 50 Oddział chorób zakaźnych 35 85
V Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 102 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 35 256
Stacja dializ 21
Oddział wieloprofilowy zachowawczy 21
Oddział wieloprofilowy zabiegowy 21
Blok operacyjny 21
Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział ginekologiczny 35
VI Higiena szpitalna 60 60
VII Badania w epidemiologii 40 40
VIII Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii 100 Zespół kontroli zakażeń szpitalnych 55 155
Łącznie 565   279 844*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!