Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 610,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Ocena stanu odżywienia 15 Oddział chorób wewnętrznych; Oddział geriatryczny; Oddział chirurgiczny ogólny 20 35
II Organizacja i aspekty prawne żywienia dojelitowego i pozajelitowego 10 10
III Opieka nad chorym z żywieniem dojelitowym 25 Oddział neurologiczny; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Oddział intensywnej opieki medycznej; Oddział geriatryczny; Oddział medycyny paliatywnej 30 55
IV Opieka nad chorym z żywieniem pozajelitowym 20 Oddział intensywnej opieki medycznej; Oddział chirurgiczny ogólny 30 50
V Specyfika żywienia dojelitowego i pozajelitowego u dzieci 20 Poradnia żywieniowa dla dzieci; Oddział leczenia żywieniowego dla dzieci; Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 30 50
Łącznie 90   110 200*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!