KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA DLA PIELĘGNIAREK

Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

6 mięsięcy stażu pracy
Koszt  udziału w kursie: 1549,00 zł

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym 12 12
II Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania 12 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania 60 92
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 20
III Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania 20 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania 15

 

50
Dział oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia stacji sanitarno-epidemiologicznej 10
IV Medycyna i higiena szkolna 15 Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 10 25
V Klinika chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz opieka nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi 35 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej 30 80
Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży 15
VI Pediatria społeczna i opieka nad dziećmi oraz młodzieżą z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi i problemami społecznymi 26 Ośrodek leczenia uzależnień  

15

 

56
Szpitalny oddział ratunkowy 15
VII Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży 15 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 15  

30

VIII Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby 15 Ośrodek pomocy społecznej 15 50
Pogotowie opiekuńcze; Dom dziecka 20
Łącznie 150   245 395*

 

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!