Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także do współpracy z rodzicami i społecznością szkolną oraz lokalną.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia kursu kwalifikacyjnego nie są wymagane żadne kursy specjalistyczne.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym 12 12
II Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania 12 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania 60 92
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 20
III Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania 20 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania 15

 

50
Dział oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia stacji sanitarno-epidemiologicznej 10
IV Medycyna i higiena szkolna 15 Dział higieny dzieci i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 10 25
V Klinika chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz opieka nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi 35 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej 30 80
Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży 15
VI Pediatria społeczna i opieka nad dziećmi oraz młodzieżą z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi i problemami społecznymi 26 Ośrodek leczenia uzależnień  

15

 

56
Szpitalny oddział ratunkowy 15
VII Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży 15 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 15  

30

VIII Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby 15 Ośrodek pomocy społecznej 15 50
Pogotowie opiekuńcze; Dom dziecka 20
Łącznie 150   245 395*

 

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!