Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

1. 6 mięsięcy stażu pracy

2. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

3. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Prewencja chorób układu krążenia 20 Poradnia kardiologiczna; Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 21 41
II Diagnostyka chorób układu krążenia 35 Pracownia badań echokardiograficznych 7 70
Pracownia badań radiologicznych
i radioizotopowych
7
Pracownia inwazyjnych badań diagnostycznych 21
III Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu krążenia 60 Oddział kardiologii dorosłych 35 130
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 35
IV Pielęgnowanie w kardiochirurgii 25 Oddział kardiochirurgiczny 35 60
V Pielęgnowanie dziecka w kardiologii i kardiochirurgii 20 Oddział kardiologii dziecięcej 21 41
VI Rehabilitacja kardiologiczna 10 Oddział rehabilitacji kardiologicznej 21 31
VII Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 30 Szpitalny oddział ratunkowy 21 65
Zespół ratownictwa medycznego 14
Łącznie 200 238 438*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!