Cel kształcenia:Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie jako pielęgniarka
c. kopię prawa wykonywania zawodu

Do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego uczestnik ma obowiązek ukończyć i dostarczyć do biura ECKP zaświadczenia o wymaganych kursach specjalistycznych:

– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Prewencja chorób układu krążenia 20 Poradnia kardiologiczna; Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 21 41
II Diagnostyka chorób układu krążenia 35 Pracownia badań echokardiograficznych 7 70
Pracownia badań radiologicznych
i radioizotopowych
7
Pracownia inwazyjnych badań diagnostycznych 21
III Pielęgnowanie pacjenta w wybranych chorobach układu krążenia 60 Oddział kardiologii dorosłych 35 130
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 35
IV Pielęgnowanie w kardiochirurgii 25 Oddział kardiochirurgiczny 35 60
V Pielęgnowanie dziecka w kardiologii i kardiochirurgii 20 Oddział kardiologii dziecięcej 21 41
VI Rehabilitacja kardiologiczna 10 Oddział rehabilitacji kardiologicznej 21 31
VII Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 30 Szpitalny oddział ratunkowy 21 65
Zespół ratownictwa medycznego 14
Łącznie 200 238 438*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!