KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII DLA POŁOŻNYCH-NOWOŚĆ !!!

Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 – 16:45, niedziela 9:00 – 16:45
Zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

1. 6 mięsięcy stażu pracy

2. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

3. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Pielęgniarstwo anestezjologiczne w położnictwie i ginekologii 70 Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny 56 161
Sala cięć cesarskich 35
II Intensywna opieka medyczna w położnictwie i ginekologii 40 OIT o profilu ogólnym 35 131
Oddział Intensywnej Terapii w szpitalu jednoprofilowym położniczo-ginekologicznym; Oddział Intensywnej Terapii w szpitalu wieloprofilowym 56
III Stany zagrożenia życia. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii 35 Sala porodowa 35 70
IV Zakażenia szpitalne w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w położnictwie i ginekologii 15 15
Łącznie 160   217 377*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!