Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego uczestnik ma obowiązek ukończyć i dostarczyć do biura ECKP zaświadczenia o wymaganych kursach specjalistycznych:

– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Pielęgniarstwo anestezjologiczne w położnictwie i ginekologii 70 Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny 56 161
Sala cięć cesarskich 35
II Intensywna opieka medyczna w położnictwie i ginekologii 40 OIT o profilu ogólnym 35 131
Oddział Intensywnej Terapii w szpitalu jednoprofilowym położniczo-ginekologicznym; Oddział Intensywnej Terapii w szpitalu wieloprofilowym 56
III Stany zagrożenia życia. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii 35 Sala porodowa 35 70
IV Zakażenia szpitalne w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w położnictwie i ginekologii 15 15
Łącznie 160   217 377*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!