Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, potwierdzonych dowodami naukowymi, oraz oceny własnego rozwoju zawodowego.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego uczestnik ma obowiązek ukończyć i dostarczyć do biura ECKP zaświadczenia o wymaganych kursach specjalistycznych:

– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Pielęgniarstwo chirurgiczne – zagadnienia ogólne 33 Oddział chirurgii ogólnej + sala opatrunkowa 21 54
II Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej 37 Klinika/ oddział chirurgii ogólnej 21 58
III Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej 25 Klinika/ oddział chirurgii urazowej albo

urazowo-ortopedycznej

albo urazów wielonarządowych

35 60
IV Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii naczyniowej 20 Klinika/ oddział chirurgii naczyń 21 41
V Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii 15 Klinika/ oddział urologii 21 36
VI Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 25 Szpitalny oddział ratunkowy 21 60
Zespół ratownictwa medycznego 14
Łącznie 155   154 309*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.
„Zapisz się!