KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Sobota 9:00 – 16:45, niedziela 9:00 – 16:45
Zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

1. 6 mięsięcy stażu pracy

2. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

3. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Pielęgniarstwo chirurgiczne – zagadnienia ogólne 33 Oddział chirurgii ogólnej + sala opatrunkowa 21 54
II Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii ogólnej 37 Klinika/ oddział chirurgii ogólnej 21 58
III Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii urazowej 25 Klinika/ oddział chirurgii urazowej albo

urazowo-ortopedycznej

albo urazów wielonarządowych

35 60
IV Pielęgnowanie pacjenta w oddziale chirurgii naczyniowej 20 Klinika/ oddział chirurgii naczyń 21 41
V Pielęgnowanie pacjenta w oddziale urologii 15 Klinika/ oddział urologii 21 36
VI Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 25 Szpitalny oddział ratunkowy 21 60
Zespół ratownictwa medycznego 14
Łącznie 155   154 309*

* Organizator kształcenia ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć.
„Zapisz się!