Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych pozwala na zatrudnienie w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego uczestnik ma obowiązek ukończyć i dostarczyć do biura ECKP zaświadczenia o wymaganych kursach specjalistycznych:

– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Koszt kursu:

Cena regularna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja pracy położnej w POZ 50 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej 56 106
II Opieka przedporodowa 25 25
III Opieka okołoporodowa 20 Sala porodowa 35 55
IV Opieka nad matką i dzieckiem 40 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział położniczy; Oddział położniczo-ginekologiczny 35 75
V Opieka ginekologiczna i onkologiczna 25 Oddział ginekologiczny 35 60
Łącznie 160   161 321*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!