Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej pozwala na zatrudnienie w zakładach opiekuńczych.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia kursu kwalifikacyjnego nie są wymagane żadne kursy specjalistyczne.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacyjno-społeczne i prawne aspekty opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi 20 20
II Problemy psychospołeczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w różnym wieku 25 25
III Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych przewlekle, o ograniczonej sprawności ruchowej oraz długotrwale unieruchomionych 35 Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 21 105
Oddział reumatologiczny; Oddział chirurgii urazowo- ortopedycznej 14
Oddział diabetologiczny; Oddział chorób metabolicznych; Oddział chorób wewnętrznych 14
Oddział neurologiczny 21
IV Opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym 21 Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 56
V Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych 20 Oddział rehabilitacji; Zakład rehabilitacji leczniczej; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 28 48
VI Opieka długoterminowa nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania 23 Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Warsztaty terapii zajęciowej 14 51
Oddział psychiatryczny; Ośrodek leczenia uzależnień; Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 14
VII Zagadnienia opieki paliatywnej 20 Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 35 55
Łącznie 164   196 360*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!