Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Piątek 16:00 – 20:00, sobota 9:00 – 16:45, niedziela 9:00 – 16:45

UWAGA: warunkiem koniecznym do zatrudnienia w zakładach opieki długoterminowej jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center”  IV piętro

Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest 6 miesięcy stażu pracy

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł  

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacyjno-społeczne i prawne aspekty opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi 20 20
II Problemy psychospołeczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w różnym wieku 25 25
III Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych przewlekle, o ograniczonej sprawności ruchowej oraz długotrwale unieruchomionych 35 Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 21 105
Oddział reumatologiczny; Oddział chirurgii urazowo- ortopedycznej 14
Oddział diabetologiczny; Oddział chorób metabolicznych; Oddział chorób wewnętrznych 14
Oddział neurologiczny 21
IV Opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym 21 Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 35 56
V Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych 20 Oddział rehabilitacji; Zakład rehabilitacji leczniczej; Zakład opiekuńczo-leczniczy; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 28 48
VI Opieka długoterminowa nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania 23 Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; Warsztaty terapii zajęciowej 14 51
Oddział psychiatryczny; Ośrodek leczenia uzależnień; Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 14
VII Zagadnienia opieki paliatywnej 20 Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 35 55
Łącznie 164   196 360*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!