Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia kursy kwalifikacyjnego nie są wymagane żadne kursy specjalistyczne.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego. Dezynfekcja i sterylizacja 30 Centralna sterylizatornia 14 44
II Podstawy epidemiologii na bloku operacyjnym 15 15
III Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ogólnej i chirurgii jednego dnia 35 Blok operacyjny chirurgii ogólnej 63 98
IV Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii noworodka i niemowlęcia 20 Blok operacyjny noworodka i niemowlęcia 35 55
V Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej 35 Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej 63 98
VI Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii operacyjnej i położnictwie 20 Blok operacyjny ginekologii i położnictwa 35 55
Łącznie 155   210 365*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!