Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

1. 6 mięsięcy stażu pracy

2. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

3. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

Koszt udziału w kursie cena regularna: 1549,00 zł 

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dorosłych 30 Blok operacyjny dorosłych 35 100
Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny 35
II Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dzieci 30 Blok operacyjny dzieci 35 65
III Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dorosłych 30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych 35 65
IV Intensywne terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dzieci 30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci 35 65
V Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci 30 Oddział pooperacyjny 35 65
VI Zakażenia szpitalne w okresie okołooperacyjnym i okołoznieczuleniowym oraz na stanowiskach intensywnej terapii 20 Realizacja problematyki podczas wszystkich wyznaczonych staży 20
VII Medycyna ratunkowa 30 Szpitalny oddział ratunkowy;

Zespół ratownictwa medycznego

35 65
Łącznie 200 245 445*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!