Cel kształcenia: Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego uczestnik ma obowiązek ukończyć i dostarczyć do biura ECKP zaświadczenia o wymaganych kursach specjalistycznych:

– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dorosłych 30 Blok operacyjny dorosłych 35 100
Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny 35
II Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne dzieci 30 Blok operacyjny dzieci 35 65
III Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dorosłych 30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych 35 65
IV Intensywne terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii dzieci 30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci 35 65
V Terapia bólu ostrego u dorosłych i dzieci 30 Oddział pooperacyjny 35 65
VI Zakażenia szpitalne w okresie okołooperacyjnym i okołoznieczuleniowym oraz na stanowiskach intensywnej terapii 20 Realizacja problematyki podczas wszystkich wyznaczonych staży 20
VII Medycyna ratunkowa 30 Szpitalny oddział ratunkowy;

Zespół ratownictwa medycznego

35 65
Łącznie 200 245 445*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!