Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego pielęgnowania noworodka zdrowego, chorego, wymagającego intensywnego nadzoru i jego rodziny.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia kursu kwalifikacyjnego nie są wymagane żadne kursy specjalistyczne.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja opieki neonatologicznej 5  –  – 5
II Opieka nad noworodkiem zdrowym 40 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny 35 75
III Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 10 Oddział patologii noworodka; Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 35 45
IV Opieka nad noworodkiem chorym 30 Oddział patologii noworodka 35 65
V Opieka nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia 30 Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 70 100
Łącznie 115 175 290*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!