Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia kursu kwalifikacyjnego nie są wymagane żadne kursy specjalistyczne.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi 30 30
II Higiena pracy 25 25
III Medycyna pracy 50 Poradnia laryngologiczna 14 106
Poradnia okulistyczna 14
Poradnia neurologiczna 7
Poradnia dermatologiczna 7
Poradnia chorób zawodowych 14
IV Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących 80 Poradnia medycyny pracy 56 164
Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych 14
Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej 14
Łącznie 185   140 325*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!