Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

1. 6 mięsięcy stażu pracy

Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi 30 30
II Higiena pracy 25 25
III Medycyna pracy 50 Poradnia laryngologiczna 14 106
Poradnia okulistyczna 14
Poradnia neurologiczna 7
Poradnia dermatologiczna 7
Poradnia chorób zawodowych 14
IV Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących 80 Poradnia medycyny pracy 56 164
Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych 14
Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej 14
Łącznie 185   140 325*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!