Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

6 mięsięcy stażu pracy
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Organizacja opieki neonatologicznej 5  –  – 5
II Opieka nad noworodkiem zdrowym 40 Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział neonatologiczny 35 75
III Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 10 Oddział patologii noworodka; Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 35 45
IV Opieka nad noworodkiem chorym 30 Oddział patologii noworodka 35 65
V Opieka nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia 30 Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 70 100
Łącznie 115 175 290*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!