KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK
UWAGA: warunkiem koniecznym do zatrudnienia w praktyce pielęgniarki rodzinnej, opiece długoterminowej jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Kurs trwa do 6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest 6 miesięcy stażu pracy
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna 15 15
II Pielęgniarstwo rodzinne 30 30
III Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy z uwzględnieniem aktualnie realizowanych programów zdrowotnych 30 30
IV Problemy zdrowotne w poszczególnych etapach życia 75 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; Poradnia medycyny rodzinnej; Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych 105 250
Centrum psychiatryczne; Poradnia zdrowia psychicznego 21
Poradnia rehabilitacyjna; Oddział rehabilitacyjny 14
Poradnia diabetologiczna; Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 21
Poradnia medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 14
Łącznie 150   175 325*

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!