Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek pozwala na zatrudnienie w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczych.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia kursu kwalifikacyjnego nie są wymagane żadne kursy specjalistyczne.

Koszt kursu:

Cena regularna: 1 549,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna 15 15
II Pielęgniarstwo rodzinne 30 30
III Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy z uwzględnieniem aktualnie realizowanych programów zdrowotnych 30 30
IV Problemy zdrowotne w poszczególnych etapach życia 75 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; Poradnia medycyny rodzinnej; Grupowa praktyka pielęgniarek rodzinnych 105 250
Centrum psychiatryczne; Poradnia zdrowia psychicznego 21
Poradnia rehabilitacyjna; Oddział rehabilitacyjny 14
Poradnia diabetologiczna; Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 21
Poradnia medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe 14
Łącznie 150   175 325*

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!