Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu
c. kopię dyplomu specjalisty lub dyplomu magistra

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 490,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi 25 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 8 33
II Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 10 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 8 18
III Zasady i tryb wystawiania recept 5 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 4 9
IV Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 5  – 5
Łącznie 45   20 65*

*Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

 

„Zapisz się!