Zgodnie z programami szkoleń specjalizacyjnych (stanowiących jednolitą wersję zawierającą aktualizację z dnia 24.10.2016r., 31.08.2017r., 28.11.2017r., 29.07.2019r. oraz 05.04.2022r.) zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia i opublikowanych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych organizator przed zaliczeniem szkolenia potwierdza w karcie specjalizacji uczestnika, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  1. dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
  2. zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
  3. zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
  4. dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013