VII  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE”

17 kwietnia 2020 WROCŁAW

ORGANIZATOR :

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
we Wrocławiu

WSPÓŁORGANIZATORZY

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu,

Koła Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Studenckie Koło Naukowe Badań Naukowych w Pielęgniarstwie, Studenckie Koło Naukowe z Pielęgniarstwa Pediatrycznego,  Studenckie Koło Naukowe w Położnictwie i Ginekologii Femini, Studenckie Koło Naukowe Neonatus,

Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia,
Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zakład Pielęgniarstwa,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
w Opolu

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:

Izabella Uchmanowicz, Wrocław

Z-ca Przewodniczącej:

Joanna Rosińczuk, Wrocław

Członkowie Komitetu Naukowego

Jolanta Chmielowiec, Zielona Góra

Anna Chudiak, Wrocław

Joanna Gotlib, Warszawa

Elżbieta Grochans, Szczecin

Elena Gurkova, Preso

Piotr Gurowiec, Opole

Joanna Hoffman-Aulich, Zielona Góra

Beata Jankowska-Polańska, Wrocław

Darja Jarosova, Ostrava

Beata Karakiewicz, Szczecin

Piotr Karniej, Wrocław

Edyta Kędra, Opole

Jolanta Kolasińska, Wrocław

Anna Kołcz, Wrocław

Sylwia Krzemińska, Wrocław

Aldona Kubica, Bydgoszcz

 

Ewa Kuriata-Kościelniak, Wrocław

Magdalena Lisiak, Wrocław

Katarzyna Lomper, Wrocław

Katarzyna Łagoda, Białystok

Stanisław Manulik, Wrocław

Monika  Michalak, Wrocław

Agnieszka Młynarska, Katowice

Ewa Molka, Tarnowskie Góry

Mariusz Pańczyk, Warszawa

Beata Piórecka, Kraków

Anna Rozensztrauch, Wrocław

Mariola Seń, Wrocław

Barbara Ślusarska, Lublin

Robert Ślusarz, Bydgoszcz

Renata Zelenikova, Ostrava

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca

Monika Przestrzelska, Wrocław

Z-ca Przewodniczącej

Bartosz Uchmanowicz, Wrocław

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Wiesława Bogdan, Wrocław

Adrianna Borodzicz, Wrocław

Teresa Brodziak, Wrocław

Michał  Czapla, Wrocław

Barbara Dobrowolska-Czopor, Wrocław

Victoria Haaβengier, Wrocław

Sławomir Jarząb, Wrocław

Ivanna  Koshylovych, Wrocław

Dominika Królak, Wrocław

Grzegorz Kubielas, Wrocław

Krystyna Kuriata-Kowalska, Wrocław

Agnieszka Maj Wrocław

Edyta Ośmiałowska,Wrocław

Małgorzata Pałczyńska, Wrocław

Elżbieta Pięta Wrocław

Barbara Prochota, Olesno

Maria Skrobańska, Wrocław

Marzena Terpiłowska, Wrocław

Małgorzata Trebenda, Wrocław

Barbara Wagner-Łosieczka, Wrocław

Alicja Wiśnicka, Wrocław

Danuta Witko, Wrocław

Marta Wleklik, Wrocław

Agnieszka Zborowska, Wrocław

Katarzyna Żelazko, Wrocław

MIEJSCE OBRAD

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Piłsudskiego 13, VI piętro,  50-048 Wrocław

Program Konferencji –skrót

 

9.00 – 10.30             SESJA I – INAUGURACYJNA (Sala Konferencyjna VI piętro)

10.30 – 11.00           PRZERWA KAWOWA    (V piętro)

11.00 – 12.00           SESJA II  RACJONOWANIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ       (Sala Konferencyjna VI piętro)

12.10 – 13.30           SESJA III – BADANIA NAUKOWE  W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE       (Sala Konferencyjna VI piętro)

12.10 – 13.30           SESJA IIIA (RÓWNOLEGŁA) – SESJA MŁODYCH   NAUKOWCÓW     (Sala Niebieska IV piętro)

13.30 – 14.00           PRZERWA KAWOWA      (V piętro)

14.00 – 15.00           SESJA PLAKATOWA MODEROWANA      (Sala Konferencyjna VI piętro)

15.00 – 15.30            Zakończenie Konferencji       (Sala Konferencyjna VI piętro)

 

KONFERENCJA JEST NIEODPŁATNA

Udział w konferencji obejmuje:

– udział w sesjach naukowych,

– materiały z Konferencji,

– otrzymanie certyfikatu,

– poczęstunek w przerwach kawowych.

NADSYŁANIE PRAC

Zapraszamy do nadsyłania prac.

Nadsyłane prace (spełniające warunki publikacji naukowej) będą publikowane w recenzowanej

monografii:

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie

 

ZAPISY

W celu zgłoszenia udziału w konferencji  należy wejść na naszą stronę internetową: pip.umed.wroc.pl w zakładkę rejestracja lub eckp.wroclaw.pl, w zakładkę konferencje. .

W pierwszym kroku podajemy dane uczestnika konferencji, w drugim kroku możemy podać dane nabywcy do wystawienia faktury za wydruk monografii.

Po dokonaniu wpłaty, e-faktura zostanie wysłana na adres email podany podczas rejestracji w kroku 1.

OPŁATY

Opłata za wydruk pracy w monografii: 300 zł

W przypadku zgłaszania większej liczby prac koszt publikacji każdej kolejnej pracy koszt wynosi kolejne 300,00 zł. Przykłady poprawnego wyliczenia kwoty opłaty :

 1. zgłoszenie jednej pracy => 300,00 zł.
 2. zgłoszenie dwóch prac => 600,00 zł. itd.

W przypadku gdy nie zostanie zakwalifikowana jedna z prac nastąpi zwrot opłaty.

Prace prosimy nadsyłać  od dnia 12.11.2019r. do dnia 15.02.2020r.
wyłącznie na adres e-mail: 
 konferencja.prace@eckp.com.pl

 

WPŁATY

Wyliczone wpłaty za publikację monografii należy dokonywać na konto:

82 1140 2004 0000 3302 6240 8960

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, ul.Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław

z dopiskiem:  „imię i nazwisko uczestnika” – KONF2020

Rezygnacja z uczestnictwa:

– do 20.03.2020 r. – pełny zwrot opłat za wydruk monografii

– po 20.03.2020 r. – brak zwrotu opłat za wydruk monografii

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I ZGŁASZANIA  PRAC:

Osoby zainteresowane wystąpieniem czynnym prosimy o przysłanie maila z tematem
i streszczeniem wystąpienia na adres: 
konferencja.prace@eckp.com.pl

Prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim.

 • Układ pracy

Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim),

Imię i nazwisko Autora wraz z podaniem tytułu i stopnia naukowego, adresu do kontaktu

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

Nazwa instytucji, zakładu, instytutu lub placówki, z której praca pochodzi,

Streszczenie do 250 słów (w języku polskim i angielskim),

Słowa kluczowe (do 5 słów w języku polskim i angielskim),

Wstęp i cel pracy,

Materiał i metody,

Wyniki badań,

Dyskusja,

Wnioski,

Piśmiennictwo (tylko niezbędne pozycje, według kolejności cytowanych prac, w nawiasach kwadratowych).  Spisu piśmiennictwa należy dokonać wg wzoru: Wojsztel Z.: Nietrzymanie moczu jako jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Gerontologia Polska 2003; 2(1): 9-13 lub
– w przypadku opracowań książkowych – np.: Wójcik M.: Podstawy fizjoterapii. Wrocław, Urban & Partner; 2004.

 • Praca powinna mieć następującą strukturę:

Strona tytułowa powinna zawierać pełny tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), imiona i nazwiska autorów oraz tytuły naukowe, nazwę instytucji z której pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu autora odpowiedzialnego za korespondencję. Streszczenie (polskie i angielskie) – każde nie powinno przekraczać 250 słów. W streszczeniu należy wyodrębnić 4 akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.

Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe, do 5 słów (w języku polskim i angielskim).

Tekst – w języku polskim lub angielskim – należy podzielić na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób.

Piśmiennictwo należy ponumerować zgodnie z kolejnością cytowania w tekście.

Każda z części pracy powinna zaczynać się na nowej stronie: strona tytułowa, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele (podpis nad tabelą) i ryciny, wykresy, zdjęcia, (podpis pod ryciną). Kolejne strony należy ponumerować rozpoczynając od strony tytułowej.

 • Pracę do publikacji w monografii (w języku polskim lub angielskim) należy przygotować w formacie

A4 (minimum 0,5 arkusza wydawniczego tj. 20 000 znaków ze spacjami), w programie MS WORD. Czcionka Times New Roman 12pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm z każdej strony. Objętość jednej pracy nie może przekraczać 15 stron.

 • Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną (jako załącznik) na adres email: konferencja.prace@eckp.com.pl najpóźniej do 15.02.2020 r. !!!

Otrzymanie pracy zostanie potwierdzone zwrotnie pocztą elektroniczną.

Teksty prac niekompletne, przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi powyżej lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane!

Każda praca podlega recenzji. W przypadku gdy praca wymaga korekty stosowne informacje zostaną wysłane do Autora pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Autor

jest zobowiązany do dostosowania pracy do wskazanych wymagań w terminie do 7 dni od daty wysłania informacji o korekcie przez Organizatora Konferencji i odesłania poprawionej pracy pocztą

elektroniczną na adres: konferencja.prace@eckp.com.pl

 1. O zakwalifikowaniu pracy do druku oraz formie prezentacji (ustna lub plakatowa) Autor zostanie powiadomiony tylko drogą elektroniczną, w terminie do 20.03.2020 r.
 2. Redakcja Naukowa posiada prawo do dokonywania koniecznych poprawek, skrótów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Autora.
 3. Do druku przyjmowane będą prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, doświadczalne, które nie zostały opublikowane i nie zostały złożone do druku w innych czasopismach.

WYKŁADY I PREZENTACJE USTNE

Prezentacje w postaci elektronicznej, przygotowane zgodnie z następującymi zasadami:

 • system operacyjny MS Windows 7-10
 • program MS PowerPoint
 • nośnik CD, USB (pendrive)
 • język polski

Plakaty – plakaty powinny być przygotowane w języku polskim w wymiarach nieprzekraczających 100 cm w pionie i 70 cm w poziomie

ZAKWATEROWANIE

W przypadku planowania dłuższego pobytu we Wrocławiu, uczestnicy konferencji proszeni są
o zorganizowanie noclegów we własnym zakresie.

KONTAKT:

dr Monika Przestrzelska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

email: monika.przestrzelska@umed.wroc.pl

Tel.: 608509727

 

Strona Internetowa Konferencji:  www.pip.umed.wroc.pl