VI  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE”

5 kwietnia 2019 WROCŁAW

ORGANIZATOR :

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
we Wrocławiu

WSPÓŁORGANIZATORZY

Studium Kształcenia Podyplomowego,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Studenckie Koło Naukowe z Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Studenckie Koło Naukowe w Położnictwie i Ginekologii Femini, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Studenckie Koło Naukowe Neonatus, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia,
Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zakład Pielęgniarstwa,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
w Opolu

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:

Izabella Uchmanowicz, Wrocław

Z-ca Przewodniczącej:

Joanna Rosińczuk, Wrocław

Członkowie Komitetu Naukowego

Beata Karakiewicz, Szczecin

Aldona Kubica, Bydgoszcz

Joanna Gotlib, Warszawa

Elżbieta Grochans, Szczecin

Barbara Ślusarska, Lublin

Mariusz Pańczyk, Warszawa

Beata Jankowska-Polańska, Wrocław

Ewa Molka, Tarnowskie Góry

Joanna Żółtańska, Jelenia Góra

Joanna Hoffman-Aulich, Zielona Góra
Elena Gurkova, Preso
Renata Zelenikova, Ostrava
Darja Jarosova, Ostrava
Monika Przestrzelska, Wrocław

Stanisław Manulik, Wrocław

Piotr Karniej, Wrocław

Magdalena Lisiak, Wrocław

Katarzyna Lomper, Wrocław

 

 

 

 

 

Katarzyna Łagoda, Białystok

Beata Piórecka, Kraków

Robert Ślusarz, Bydgoszcz
Jolanta Chmielowiec, Zielona Góra
Edyta Kędra, Opole
Mariola Seń, Wrocław
Jolanta Kolasińska, Wrocław

Sylwia Krzemińska, Wrocław

Agnieszka Młynarska, Katowice

Małgorzata Bujnowska, Legnica

Anna Kołcz- Trzęsicka, Wrocław

Jacek Smereka, Wrocław

Ewa Kuriata-Kościelniak, Wrocław

Anna Rozensztrauch, Wrocław

Anna Chudiak, Wrocław

Monika Michalak, Wrocław

Piotr Gurowiec, Opole

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca

Aleksandra Kołtuniuk, Wrocław

Z-ca Przewodniczącej

Bartosz Uchmanowicz, Wrocław

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Sławomir Jarząb, Wrocław

Elżbieta Pięta, Wrocław

Danuta Witko, Wrocław

Edyta Ośmiałowska, Wrocław

Krystyna Kuriata-Kowalska, Wrocław

Wiesława Bogdan, Wrocław

Teresa Brodziak, Wrocław

Jolanta Kolasińska, Wrocław

Barbara Prochota, Olesno

 

 

 

 

Marzena Terpiłowska, Wrocław

Małgorzata Trebenda, Wrocław

Maria Skrobańska, Wrocław

Marta Wleklik, Wrocław

Victoria Haaβengier, Wrocław,

Adrianna Borodzicz, Wrocław

Jarosław Sowiazdraniuk, Wrocław

Agnieszka Zborowska, Wrocław

Alicja Targos, Wrocław

Michał Czapla, Wrocław

Barbara Wagner-Łosieczko, Wrocław

 

MIEJSCE OBRAD

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Piłsudskiego 13, VI piętro

50-048 Wrocław

 

KONFERENCJA JEST NIEODPŁATNA

Udział w konferencji obejmuje:

– udział w sesjach naukowych,

– materiały z Konferencji,

– otrzymanie certyfikatu,

– poczęstunek w przerwach kawowych.

 

NADSYŁANIE PRAC

Zapraszamy do nadsyłania prac.

Nadsyłane prace (spełniające warunki publikacji naukowej) będą publikowane w recenzowanej

monografii:

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie

monografia pod redakcją
Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk

 

ZAPISY

W celu zgłoszenia udziału w konferencji  należy wejść na naszą stronę internetową: pip.umed.wroc.pl w zakładkę rejestracja lub eckp.wroclaw.pl, w zakładkę konferencje. .

W pierwszym kroku podajemy dane uczestnika konferencji, w drugim kroku możemy podać dane nabywcy do wystawienia faktury za wydruk monografii.

Po dokonaniu wpłaty, e-faktura zostanie wysłana na adres email podany podczas rejestracji w kroku 1.

 

OPŁATY

Opłata za wydruk pracy w monografii: 300 zł

W przypadku zgłaszania większej liczby prac koszt publikacji każdej kolejnej pracy koszt wynosi kolejne 300,00 zł. Przykłady poprawnego wyliczenia kwoty opłaty :

1. zgłoszenie jednej pracy => 300,00 zł.

2. zgłoszenie dwóch prac => 600,00 zł. itd.

 

W przypadku gdy nie zostanie zakwalifikowana jedna z prac nastąpi zwrot opłaty.

 

Prace prosimy nadsyłać  od dnia 12.11.2018r. do dnia 08.02.2019r.
wyłącznie na adres e-mail:

 

konferencja.prace@eckp.com.pl

WPŁATY

Wyliczone wpłaty za publikację monografii należy dokonywać na konto:

 

82 1140 2004 0000 3302 6240 8960

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Piłsudskiego 13,

50-048 Wrocław

z dopiskiem:  „imię i nazwisko uczestnika” – KONF2019

 

Rezygnacja z uczestnictwa:

– do 20.03.2019 r. – pełny zwrot opłat za wydruk monografii

– po 20.03.2019 r. – brak zwrotu opłat za wydruk monografii

 

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I ZGŁASZANIA  PRAC:

 

Osoby zainteresowane wystąpieniem czynnym prosimy o przysłanie maila z tematem
i streszczeniem wystąpienia na adres:

konferencja.prace@eckp.com.pl

Prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim.

 

1. Układ pracy

Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim),

Imię i nazwisko Autora wraz z podaniem tytułu i stopnia naukowego, adresu do kontaktu

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

Nazwa instytucji, zakładu, instytutu lub placówki, z której praca pochodzi,

Streszczenie do 250 słów (w języku polskim i angielskim),

Słowa kluczowe (do 5 słów w języku polskim i angielskim),

Wstęp i cel pracy,

Materiał i metody,

Wyniki badań,

Wnioski lub podsumowanie,

Piśmiennictwo (tylko niezbędne pozycje, według kolejności cytowanych prac, w nawiasach kwadratowych).  Spisu piśmiennictwa należy dokonać wg wzoru: Wojsztel Z.: Nietrzymanie moczu jako jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Gerontologia Polska 2003; 2(1): 9-13 lub
– w przypadku opracowań książkowych – np.: Wójcik M.: Podstawy fizjoterapii. Wrocław, Urban & Partner; 2004.

2. Praca powinna mieć następującą strukturę:

Strona tytułowa powinna zawierać pełny tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), imiona i nazwiska autorów oraz tytuły naukowe, nazwę instytucji z której pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu autora odpowiedzialnego za korespondencję. Streszczenie (polskie i angielskie) – każde nie powinno przekraczać 250 słów. W streszczeniu należy wyodrębnić 4 akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.

Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe, do 5 słów (w języku polskim i angielskim).

Tekst – w języku polskim lub angielskim – należy podzielić na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób.

Piśmiennictwo należy ponumerować zgodnie z kolejnością cytowania w tekście.

Każda z części pracy powinna zaczynać się na nowej stronie: strona tytułowa, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele (podpis nad tabelą) i ryciny, wykresy, zdjęcia, (podpis pod ryciną). Kolejne strony należy ponumerować rozpoczynając od strony tytułowej.

3. Pracę do publikacji w monografii (w języku polskim lub angielskim) należy przygotować w formacie

A4 (minimum 0,5 arkusza wydawniczego tj. 20 000 znaków ze spacjami), w programie MS WORD. Czcionka Times New Roman 12pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm z każdej strony. Objętość jednej pracy nie może przekraczać 15 stron.

4. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną (jako załącznik) na adres email:

konferencja.prace@eckp.com.pl

najpóźniej do 08.02.2019 r. !!!

 

Otrzymanie pracy zostanie potwierdzone zwrotnie pocztą elektroniczną.

5. Teksty prac niekompletne, przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi powyżej

lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane!

6. Każda praca podlega recenzji. W przypadku gdy praca wymaga korekty stosowne informacje zostaną wysłane do Autora pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Autor

jest zobowiązany do dostosowania pracy do wskazanych wymagań w terminie do 7 dni od daty wysłania informacji o korekcie przez Organizatora Konferencji i odesłania poprawionej pracy pocztą

elektroniczną na adres podany w punkcie nr 4.

7. O zakwalifikowaniu pracy do druku oraz formie prezentacji (ustna lub plakatowa) Autor zostanie

powiadomiony tylko drogą elektroniczną, w terminie do 20.03.2018 r.

8. Redakcja Naukowa posiada prawo do dokonywania koniecznych poprawek, skrótów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Autora.

9. Do druku przyjmowane będą prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, doświadczalne, które nie

zostały opublikowane i nie zostały złożone do druku w innych czasopismach.

 

WYKŁADY I PREZENTACJE USTNE

Prezentacje w postaci elektronicznej, przygotowane zgodnie z następującymi zasadami:

• system operacyjny MS Windows 7-10

• program MS PowerPoint

• nośnik CD, USB (pendrive)

• język polski

Plakaty – plakaty powinny być przygotowane w języku polskim w wymiarach nieprzekraczających 100 cm w pionie i 70 cm w poziomie

ZAKWATEROWANIE

W przypadku planowania dłuższego pobytu we Wrocławiu, uczestnicy konferencji proszeni są
o zorganizowanie noclegów we własnym zakresie.

 

KONTAKT:

Dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Tel.: +48 603-765-770 (w godz. 10:00 -:- 15:00)

E-mail:  konferencja.prace@eckp.com.pl

lub

dr Aleksandra Kołtuniuk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Tel.: 603-357-879

E-mail: aleksandra.koltuniuk@umed.wroc.pl

 

 

Strona Internetowa Konferencji:  www.pip.umed.wroc.pl