Cel kształcenia: Wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku – Edukator do spraw diabetologii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896).

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 550,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin
I Epidemiologia i podstawy kliniczne cukrzycy 6 6
II Psychospołeczne i organizacyjne aspekty cukrzycy 10 10
III Dydaktyka medyczna i zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną 15 15
IV Obszary edukacji zdrowotnej i terapeutycznej w cukrzycy 65 Oddział diabetologiczny dla dzieci 24 129
Oddział diabetologiczny dla dorosłych 24
Poradnia diabetologiczna 16
Łącznie 96   64 160 *

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!