Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego dla pielęgniarek. Czas trwania 18 miesięcy.
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry położnych do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):

  1. dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
  2. wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
  3. kserokopii prawa wykonywania zawodu.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym 30 Centrum powiadamiania ratunkowego; Centrum dyspozytorskie 7 65
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
Wydziały zarządzania kryzysowego; Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 7
III Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

– Ocena stanu pacjenta w medycynie ratunkowej

70 Zespół ratownictwa medycznego 14 105
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
IV Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

– Metody leczenia z uwzględnieniem zasad, procedur i standardów

70 Zespół ratownictwa medycznego 21 126
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
Blok operacyjny dorosłych 14
V Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego 25 0 25
VI Kardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych 15 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego; Oddział kardiologii inwazyjnej 21 36
VII Niekardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych 30 Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 14 65
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych 21
VIII Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych pochodzenia zewnętrznego 30 Zespół ratownictwa medycznego 21 93
Centrum urazowe 21
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
IX Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach 30 30
X Stany zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie 20 Sala porodowa 7 41
Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza 14
XI Stany zagrożenia życia i zdrowia dzieci 60 Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego; Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego 21 116
Blok operacyjny dzieci 21
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci 14
Łącznie 490   322 812*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

UWAGA:

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE KURSY(OBECNIE KURSY MOŻNA ODBYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI) :

1. KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA

2. KURS SPECJALISTYCZNY:RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

3.KURS SPECJALISTYCZNY:WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

4. KURS SPECJALISTYCZNY:WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE (KURS MOŻNA UKOŃCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA SPECJALIZACJI). KURS NIE JEST WYMAGANY W PRZYPADKU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY PO 2001 ROKU

Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Opłata za specjalizację może być rozłożona na 21 miesięcznych rat.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!