Celem kształcenia: nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.: samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej, oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego, uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (z załączonym dokumentem
potwierdzającym co najmniej 2-letni staż pracy w przeciągu ostatnich pięciu lat)
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze”
(do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych:
– Wywiad i badanie fizykalne

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 5 250,00 zł

Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym 30 Centrum powiadamiania ratunkowego; Centrum dyspozytorskie 7 65
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
Wydziały zarządzania kryzysowego; Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 7
III Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

– Ocena stanu pacjenta w medycynie ratunkowej

70 Zespół ratownictwa medycznego 14 105
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
IV Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

– Metody leczenia z uwzględnieniem zasad, procedur i standardów

70 Zespół ratownictwa medycznego 21 126
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
Blok operacyjny dorosłych 14
V Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego 25 0 25
VI Kardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych 15 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego; Oddział kardiologii inwazyjnej 21 36
VII Niekardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych 30 Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 14 65
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych 21
VIII Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych pochodzenia zewnętrznego 30 Zespół ratownictwa medycznego 21 93
Centrum urazowe 21
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 21
IX Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach 30 30
X Stany zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie 20 Sala porodowa 7 41
Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza 14
XI Stany zagrożenia życia i zdrowia dzieci 60 Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego; Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego 21 116
Blok operacyjny dzieci 21
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci 14
Łącznie 490   322 812*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

ZAPRASZAMY !!!

„Zapisz się!