Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych.

Tryb nauczania:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
– Biurowiec „ASCO Business Center” IV piętro.

Zajęcia praktyczne odbywają się w formie ćwiczeń w warunkach symulowanych.

Wymagania formalne:

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:
1. złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
2. złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów:
a. wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat)
b. kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.

Koszt kursu:

Cena promocyjna: 390,00 zł

Plan nauczania:

Lp. Nazwa modułu Zajęcia teoretyczne Łączna liczba godzin kontaktowych
Wykłady

(liczba godzin)

Ćwiczenia

(liczba godzin)

I Ocena stanu noworodka z uwzględnieniem odrębności anatomicznych i fizjologicznych układu krążenia i oddychania noworodka 8  – 8
II Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 19 30 49
Łącznie 27 30 57*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

„Zapisz się!