IV  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE”

21 kwietnia 2017 WROCŁAW

ORGANIZATOR :

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
we Wrocławiu

WSPÓŁORGANIZATORZY

Studium Kształcenia Podyplomowego,
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Koło Naukowe z Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia,
Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zakład Zdrowia Publicznego,

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Zakład Pielęgniarstwa,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Wydział Pielęgniarstwa
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
w Opolu

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:

Izabella Uchmanowicz, Wrocław

Z-ca Przewodniczącej:

Beata Jankowska-Polańska, Wrocław

Honorowy Członek Komitetu Naukowego:

Sr. Callista Roy, Boston USA

Członkowie Komitetu Naukowego

Beata Karakiewicz, Szczecin

Jacek Gajek, Wrocław

Joanna Rosińczuk, Wrocław

Joanna Gotlib, Warszawa

Elżbieta Grochans, Szczecin

Barbara Ślusarska, Lublin

Agnieszka Zembroń-Łacny, Zielona Góra

Beata Jankowska-Polańska, Wrocław

Stanisław Manulik, Zielona Góra

Ewa Molka, Tarnowskie Góry

Jolanta Kolasińska, Wrocław

Joanna Żółtańska, Legnica

Eleni Kletsiou, Ateny

Bartosz Uchmanowicz, Wrocław

Joanna Hoffman-Aulich, Zielona Góra

Ekaterina Lambrinou, Larnaka

Lynne Hinterbuchner, Salzburg

Mariusz Panczyk, Warszawa

Monika Przestrzelska, Wrocław

Zdzisława Knihinicka Mercik, Wrocław

Piotr Karniej, Wrocław

Katarzyna Łagoda, Białystok

Beata Piórecka, Kraków

Robert Ślusarz, Bydgoszcz

Edyta Kędra, Opole

Aleksandra Kołtuniuk, Wrocław

Agnieszka Młynarska, Katowice

Małgorzata Bujnowska, Legnica

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca

Joanna Rosińczuk, Wrocław

Z-ca Przewodniczącej

Bartosz Uchmanowicz, Wrocław

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Anna Rozensztrauch, Wrocław

Sławomir Jarząb, Wrocław

Barbara Prochota, Olesno

Marzena Terpiłowska, Wrocław

Małgorzata Trebenda, Wrocław

Wisława Bogdan, Wrocław

Elżbieta Pięta, Wrocław

Anna Chudiak, Wrocław

Magdalena Lisiak, Wrocław

Katarzyna Lomper, Wrocław

Maria Kuśnierz, Wrocław

Marta Wleklik, Wrocław

Wiktor Kawałko, Wrocław

Agnieszka Zborowska, Wrocław

Victoria Haaβengier, Wrocław

 

MIEJSCE OBRAD

ul. Piłsudskiego 13, VI piętro

50-048 Wrocław

 

KONFERENCJA JEST NIEODPŁATNA

Udział w konferencji obejmuje:

– udział w sesjach naukowych,

– materiały z Konferencji,

– otrzymanie certyfikatu,

– poczęstunek w przerwach kawowych.

 

NADSYŁANIE PRAC

Zapraszamy do nadsyłania prac.

Nadsyłane prace (spełniające warunki publikacji naukowej) będą publikowane w recenzowanej

monografii:

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie

(monografia pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk
oraz Beaty Jankowskiej-Polańskiej).

 

ZAPISY

W celu zgłoszenia udziału w konferencji  należy wejść na naszą stronę internetową: pip.umed.wroc.pl w zakładkę rejestracja lub eckp.wroclaw.pl, w zakładkę konferencje. .

W pierwszym kroku podajemy dane uczestnika konferencji, w drugim kroku możemy podać dane nabywcy do wystawienia faktury za wydruk monografii.

Po dokonaniu wpłaty, e-faktura zostanie wysłana na adres email podany podczas rejestracji w kroku

 

OPŁATY

Opłata za wydruk pracy w monografii: 250 zł

W przypadku zgłaszania większej liczby prac koszt publikacji każdej kolejnej pracy koszt wynosi kolejne 250,00 zł. Przykłady poprawnego wyliczenia kwoty opłaty :

1. zgłoszenie jednej pracy => 250,00 zł.

2. zgłoszenie dwóch prac => 500,00 zł. itd.

 

W przypadku gdy nie zostanie zakwalifikowana jedna z prac nastąpi zwrot opłaty.

 

Prace prosimy nadsyłać  od dnia 01. 11.2016 do dnia 05.02.2017 roku na adres e-mail:

beata.jankowska-polanska@umed.wroc.pl

 

WPŁATY

Wyliczone wpłaty za publikację monografii należy dokonywać na konto:

 

82 1140 2004 0000 3302 6240 8960

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Piłsudskiego 13,

50-048 Wrocław

z dopiskiem:  „imię i nazwisko uczestnika” – KONF2017

 

Rezygnacja z uczestnictwa:

– do 20.03.2017 r. – pełny zwrot opłat,

– po 20.03.2017 r. – brak zwrotu.

 

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I ZGŁASZANIA  PRAC:

 

Osoby zainteresowane wystąpieniem czynnym prosimy o przysłanie maila z tematem
i streszczeniem wystąpienia na adres: izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl

Prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim.

 

1. Układ pracy

Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim),

Imię i nazwisko Autora wraz z podaniem tytułu i stopnia naukowego, adresu do kontaktu

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

Nazwa instytucji, zakładu, instytutu lub placówki, z której praca pochodzi,

Streszczenie do 250 słów (w języku polskim i angielskim),

Słowa kluczowe (do 5 słów w języku polskim i angielskim),

Wstęp i cel pracy,

Materiał i metody,

Wyniki badań,

Wnioski lub podsumowanie,

Piśmiennictwo (tylko niezbędne pozycje, według kolejności cytowanych prac, w nawiasach kwadratowych).  Spisu piśmiennictwa należy dokonać wg wzoru: Wojsztel Z.: Nietrzymanie moczu jako jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Gerontologia Polska 2 (1) 2003, s. 9-13 lub
– w przypadku opracowań książkowych – np.: Wójcik M.: Podstawy fizjoterapii. Wrocław,
Urban & Partner; 2004.

2. Praca powinna mieć następującą strukturę:

Strona tytułowa powinna zawierać pełny tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), imiona i nazwiska autorów oraz tytuły naukowe, nazwę instytucji z której pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu autora odpowiedzialnego za korespondencję. Streszczenie (polskie i angielskie) – każde nie powinno przekraczać 250 słów. W streszczeniu należy wyodrębnić 4 akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.

Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe, do 5 słów (w języku polskim i angielskim).

Tekst – w języku polskim lub angielskim – należy podzielić na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób.

Piśmiennictwo należy ponumerować zgodnie z kolejnością cytowania w tekście.

Każda z części pracy powinna zaczynać się na nowej stronie: strona tytułowa, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele (podpis nad tabelą) i ryciny, wykresy, zdjęcia, (podpis pod ryciną). Kolejne strony należy ponumerować rozpoczynając od strony tytułowej.

3. Pracę do publikacji w monografii (w języku polskim lub angielskim) należy przygotować w formacie

A4 (minimum 0,5 arkusza wydawniczego tj. 20 000 znaków ze spacjami), w programie MS WORD. Czcionka Times New Roman 12pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm z każdej strony. Objętość jednej pracy nie może przekraczać 15 stron.

4. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną (jako załącznik) na adres email:

beata.jankowska-polanska@umed.wroc.pl  najpóźniej do 05.02.2017 r.

Otrzymanie pracy zostanie potwierdzone zwrotnie pocztą elektroniczną.

5. Teksty prac niekompletne, przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi powyżej

lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane!

6. Każda praca podlega recenzji. W przypadku gdy praca wymaga korekty stosowne informacje zostaną wysłane do Autora pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Autor

jest zobowiązany do dostosowania pracy do wskazanych wymagań w terminie do 7 dni od daty wysłania informacji o korekcie przez Organizatora Konferencji i odesłania poprawionej pracy pocztą

elektroniczną na adres podany w punkcie nr 4.

7. O zakwalifikowaniu pracy do druku oraz formie prezentacji (ustna lub plakatowa) Autor zostanie

powiadomiony tylko drogą elektroniczną, w terminie do 10.03.2017r.

8. Redakcja Naukowa posiada prawo do dokonywania koniecznych poprawek, skrótów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Autora.

9. Do druku przyjmowane będą prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, doświadczalne, które nie

zostały opublikowane i nie zostały złożone do druku w innych czasopismach.

10. Opublikowana w monografii praca stanowi podstawę do uzyskania punktów na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową
(Dz. U. Nr 205, poz. 1489). Praca w j. polskim zawierająca min. 20 000 znaków ze spacjami 3 punkty ministerialne, w j. angielskim 6 punktów ministerialnych.

 

WYKŁADY I PREZENTACJE USTNE

Prezentacje w postaci elektronicznej, przygotowane zgodnie z następującymi zasadami:

• system operacyjny MS Windows 7, MS Windows 8

• program MS PowerPoint

• nośnik CD, USB (pendrive)

• język polski

Plakaty – plakaty powinny być przygotowane w języku polskim w wymiarach nieprzekraczających 100 cm w pionie i 70 cm w poziomie

ZAKWATEROWANIE

W przypadku planowania dłuższego pobytu we Wrocławiu, uczestnicy konferencji proszeni są
o zorganizowanie noclegów we własnym zakresie.

 

KONTAKT:

Dr hab. Izabella Uchmanowicz

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

tel.: +48 603-765-770 (w godz. 9:00 -:- 15:00)

e-mail: izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl